1. Administratorem niniejszego oraz zastępujących go portali i wszelkich Usług (zgodnie z definicją poniżej), „AVON ONLINE” jest Avon Cosmetics Polska Sp. z o. o., ul. Słowicza 32, 02-170 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 28712, NIP: 526-030-38-23, wysokość kapitału zakładowego 53.155.800 zł („AVON,” „my,” „nas,” i „nasz”).

2. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi Warunkami korzystania („Umowa”) przed rozpoczęciem korzystania z AVON ONLINE. Korzystanie z AVON ONLINE jest jednoznaczne ze zobowiązaniem się do przestrzegania Umowy. W przypadku braku zgody na warunki niniejszej Umowy prosimy o niekorzystanie z AVON ONLINE. Korzystając z AVON ONLINE, Użytkownik potwierdza, że osiągnął wiek konieczny do zawarcia niniejszej Umowy lub w innym wypadku otrzymał zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na zawarcie niniejszej Umowy. Osoby, które nie osiągnęły wieku koniecznego do zawarcia niniejszej Umowy lub nie otrzymały zgody rodzica lub opiekuna prawnego na zawarcie niniejszej Umowy nie mogą korzystać z AVON ONLINE.

3. Udostępniamy Użytkownikom AVON ONLINE treści i usługi związane z nami i naszymi usługami oraz naszymi produktami, w tym treści audiowizualne, obrazy, fora, teksty, dane oraz podobne treści i usługi (zwane łącznie „Usługami”).

4. Za pośrednictwem Strony świadczymy następujące usługi:

a. podajemy informacje o produktach oferowanych przez Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o. na Stronie;

b. prowadzimy bieżącą obsługę i utrzymanie konta użytkownika oraz Ambasadorki Piękna;

c. umożliwiamy składanie zamówień przez użytkowników do Ambasadorek Piękna za pośrednictwem konta użytkownika;

d. sprzedajemy Ambasadorkom Piękna produkty, które Ambasadorki mogą następnie odsprzedawać swoim klientom, w tym użytkownikom www.avon.pl; ;

e. umożliwiamy Ambasadorkom Piękna i Klientom otrzymywanie informacji handlowych oraz je udostępniamy;

f. umożliwiamy naszym Ambasadorkom Piękna i Klientom otrzymywanie newslettera.

5. Zwracamy uwagę, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z pewnymi ryzykami. Przykładowo chodzi o następujące zagrożenia: możliwość otrzymywania spamu, możliwość narażenia na szkodliwe i niechciane oprogramowanie spyware, malware (w tym: wabbit, trojan, backdoor, exploit, rootkit, keylogger, dialer, hoax), wirusy, możliwość narażenia na tzw. cracking i phishing (pozyskiwanie poufnych informacji) oraz tzw. sniffing (przechwytywanie poufnych informacji), zagrożenia związane z tzw. piractwem, możliwość narażenia na nielegalne oprogramowanie, narażenie na czynności tzw. kryptoanalizy. Nieustannie podejmujemy działania mające na celu zminimalizowanie tych ryzyk dla Państwa. Stosujemy zabezpieczenia serwerów, połączeń i Strony internetowej – niemniej jednak, nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie tych ryzyk. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

6. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Umowy w całości lub w części w dowolnym czasie oraz do powiadamiania Użytkowników o takich zmianach w stosowny sposób, w tym między innymi poprzez umieszczenie zmienionej Umowy w AVON ONLINE. AVON ma prawo dokonywać zmian niniejszych Warunków z ważnych przyczyn, tj. m.in. w celu dostosowania Warunków do rozwiązań przewidzianych przepisami prawa albo, gdy zmiana jest konieczna ze względu na rozstrzygnięcie sądu lub innego uprawnionego organu władzy publicznej albo w celu wdrożenia nowych technicznych sposobów zabezpieczenia prywatności albo gdy jest to konieczne ze względów technicznych związanych ze świadczeniem dla Państwa usług.. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z AVON ONLINE po wprowadzeniu zmian do Umowy oznacza zgodę na te zmiany, przy czym zmiany nie mają zastosowania wstecz. W przypadku braku zgody na zmiany w niniejszej Umowie należy zaprzestać z korzystania z AVON ONLINE. Możemy w dowolnym czasie dokonać modyfikacji lub zamknąć całość lub część AVON ONLINE, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z prawa.

7. Do korzystania z AVON ONLINE, niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania zasobów sieci Internet. W tym celu Użytkownik we własnym zakresie zapewnia połączenie z siecią Internet. Zapewnienie dostępu do wszystkich funkcji AVON ONLINE i bezawaryjnej obsługi treści (kontentu) oraz procesu składania zamówień wymaga się uaktualnienia przeglądarki (np. Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari) do najnowszej wersji. W przypadku posiadania przeglądarki Internet Explorer 8 i starszej, AVON nie gwarantuje pełnego i poprawnego dostępu do treści.

8. W niniejszej Umowie mają zastosowanie poniższe definicje:

  • „Umowa z Ambasadorką/Ambasadorem Piękna” oznacza umowę (wraz z wszelkimi warunkami włączonymi lub dołączonymi do tej umowy) zawartą pomiędzy AVON a Ambasadorką Piękna, na mocy której osoba ta zostaje Ambasadorką Piękna.
  • „Ambasadorka Piękna” oznacza osobę, która (a) wyraziła zgodę, na mocy warunków Umowy z Ambasadorką Piękna na bycie Ambasadorką Piękna i (b) pozostaje aktywną Ambasadorką Piękna o uregulowanej sytuacji prawnej.

9. Osoba będąca Ambasadorką/Ambasadorem Piękna przyjmuje do wiadomości, że korzystanie przez nią z AVON ONLINE podlega nie tylko niniejszej Umowie, ale również warunkom umowy z Ambasadorką Piękna oraz stosownym zasadom, kodeksom postępowania i innym wytycznym obowiązującym w AVON (w tym, jeśli osoba ta prowadzi własny sklep w AVON ONLINE, warunkom korzystania dla Ambasadorek).

Niezależność statusu Ambasadorek, treść zamieszczana przez Ambasadorki Piękna

10. Ambasadorki/Ambasadorzy Piękna są niezależnymi zewnętrznymi kontrahentami AVON i nie są pracownikami AVON lub spółki macierzystej AVON, lub spółek zależnych lub powiązanych z AVON (łącznie zwanymi „Spółkami powiązanymi”) i zakupy na www.avon.pl są dokonywane od Ambasadorek Piękna, a nie od AVON. AVON nie ponosi odpowiedzialności za oświadczenia, działania lub zaniechania Ambasadorek Piękna, w tym mających związek z AVON ONLINE (Ambasadorki / Ambasadorzy Piękna są niezależnymi od AVON podmiotami gospodarczymi). Niezależnie od powyższego, mimo że AVON może udostępniać Ambasadorkom/Ambasadorom Piękna pewne zasoby i narzędzia (w tym między innymi udzielać pomocy przy tworzeniu spersonalizowanych stron internetowych zawierających branding i treści AVON, których adresy URL są w całości lub w części wspólne z AVON ONLINE), Użytkownik akceptuje, że ani AVON ani Spółki powiązane z AVON nie kontrolują ani nie ponoszą odpowiedzialności za teksty, obrazy lub inne informacje i materiały umieszczane przez Ambasadorkę Piękna w AVON ONLINE lub spersonalizowanej stronie internetowej. Ponadto Użytkownik akceptuje, że ani AVON ani Spółki powiązane nie kontrolują ani nie ponoszą odpowiedzialności za zmiany wprowadzanie przez Ambasadorki Piękna w AVON ONLINE lub spersonalizowanych stronach internetowych, ani za materiały przekazywane Użytkownikowi przez Ambasadorki Piękna. Takie informacje, materiały i indywidualne zmiany są w dalszej części Umowy zwane „Treścią Ambasadorek Piękna”.

11. Ani AVON, ani Spółki powiązane AVON: (a) nie podjęły działań celem potwierdzenia rzetelności lub wiarygodności Treści Ambasadorek Piękna lub innych materiałów przekazanych Użytkownikowi przez Ambasadorki Piękna innych niż treści dostarczane Ambasadorkom/Ambasadorom przez AVON, ani (b) nie gwarantują bezpieczeństwa komunikacji pomiędzy Użytkownikiem a Ambasadorką Piękna w związku z korzystaniem z Treści Ambasadorek Piękna (na przykład adresów e-mail umieszczonych przez Ambasadorki Piękna). Ponadto ani AVON, ani Spółki powiązane nie gwarantują prywatności danych ani ochrony danych przez Ambasadorki Piękna.

Informacje udostępniane przez Użytkownika za pośrednictwem AVON ONLINE

12. Udostępnianie informacji przez Użytkownika za pośrednictwem AVON ONLINE podlega Polityce prywatności AVON. W przypadku przekazywania danych osobowych stronom trzecim w związku z korzystaniem z AVON ONLINE (na przykład za pośrednictwem aplikacji osoby trzeciej należy pamiętać, że: (a) zbieranie, gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie takich informacji podlega polityce prywatności osoby trzeciej i nie jest objęte polityką prywatności AVON, oraz że (b) nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące gromadzenia, wykorzystania i ujawniania informacji przez tę osobę trzecią ani inne osoby trzecie, w tym między innymi przez Ambasadorkę Piękna. Użytkownik oświadcza, że informacje przekazywane w związku z korzystaniem z AVON ONLINE są prawdziwe, rzetelne i kompletne oraz zobowiązuje się do aktualizowania takich informacji w miarę potrzeb tak, aby zachować ich prawdziwość, rzetelność i kompletność. UŻYTKOWNIK PONOSI RYZYKO ZA PODAWANIE DANYCH OSOBOWYCH LUB INNYCH INFORMACJI DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ ZA POŚREDNICTWEM AVON ONLINE.

Rejestracja; nazwa użytkownika i hasło

13. Dostęp do pewnych obszarów lub funkcji AVON ONLINE, np. dodawanie Wpisów (zgodnie z definicją podaną w art. 5 poniżej) może wymagać rejestracji. W przypadku wymogu rejestracji Użytkownik nie może korzystać z (a my mamy prawo odmówić przyznania) nazw Użytkownika lub adresów e-mail należących do innych osób lub używanych przez inne osoby; rozumianych jako podawanie się za inną osobę; naruszających prawa własności intelektualnej lub inne prawa innych osób; obraźliwych; odrzuconych przez nas z innego powodu według naszego uznania. Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie w tajemnicy hasła dostępu do AVON ONLINE i zobowiązuje się nie przekazywać hasła ani nazwy Użytkownika oraz nie wypożyczać ani nie udzielać w inny sposób prawa do korzystania lub dostępu do AVON ONLINE innym osobom. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie kontakty z AVON ONLINE z wykorzystaniem jego nazwy Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić AVON o bezprawnym użyciu jego hasła lub nazwy Użytkownika lub o innych przypadkach naruszenia bezpieczeństwa w związku z jego kontem, nazwą Użytkownika lub AVON ONLINE oraz ma obowiązek „wylogowania się” i wyjścia z konta w AVON ONLINE (tam, gdzie to stosowne) po zakończeniu każdej sesji. Nie ponosimy odpowiedzialności za straty lub szkody wynikające z niedopełnienia powyższych obowiązków. Pracownicy AVON i Ambasadorki Piękna wyrażają zgodę na identyfikację przez AVON (na przykład za pomocą identyfikatora) podczas korzystania z AVON ONLINE. Zgoda taka jest warunkiem korzystania z AVON ONLINE.

Zasady postępowania

14. Korzystając z AVON ONLINE, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania stosownych przepisów prawa, zasad i regulaminów oraz do przestrzegania praw i poszanowania godności innych osób. Ponadto, korzystanie z AVON ONLINE jest uzależnione od przestrzegania zasad postępowania określonych w niniejszym art. 4, przy czym nieprzestrzeganie niniejszej Umowy lub zasad postępowania (w tym między innymi naruszanie praw autorskich w związku z korzystaniem z AVON ONLINE) może skutkować odmową dostępu do AVON ONLINE.

15. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać się od umieszczania, przekazywania lub udostępniania w inny sposób za pośrednictwem AVON ONLINE

16. Informacji lub materiałów, których umieszczenie, przekazywanie lub użycie może stanowić: (a) zastraszanie, szykanowanie, poniżanie, wyraz nienawiści lub poniżanie; (b) zniesławienie lub oszczerstwo; (c) oszustwo lub czyn karalny; lub informacji i materiałów (d) obscenicznych, nieprzyzwoitych, pornograficznych lub kwestionowanych z innych powodów; (e) chronionych prawem autorskim, znakiem handlowym, tajemnicą handlową, prawem do wizerunku lub prywatności lub innym prawem własności bez wyraźnej zgody posiadacza tego prawa.

17. Materiałów mogących skutkować odpowiedzialnością karną lub cywilną; zachęcających do działań stanowiących wykroczenie karne promujących hazard; zachęcających lub zawierających wskazówki odnośnie czynów zabronionych lub działań typu „haking”, „cracking” lub „phreaking”.

18. Wirusów, koni trojańskich, jajek wielkanocnych, bomb zegarowych, złośliwego oprogramowania, programów szpiegujących lub innych kodów komputerowych, plików lub programów szkodliwych lub inwazyjnych, mogących uszkodzić, przywłaszczyć, unieruchomić lub zakłócać pracę lub monitorowanie sprzętu lub oprogramowania.

19. Niezamówionych lub niezatwierdzonych reklam, materiałów promocyjnych, „poczty śmieciowej”, „spamu”, „listów łańcuszkowych”, „piramid” lub możliwości inwestycyjnych ani innych form nagabywania bez uprzedniej wyraźnej zgody AVON.

20. Niezamówionych wiadomości e-mail dotyczących AVON bez wiedzy i zgody adresata, niezgodnie ze stosownymi przepisami prawa, zasadami i regulaminami.

21. Danych osobowych innych osób bez uprzedniej zgody tych osób udzielonej z sposób zgodny z prawem.

22. Istotnych informacji dotyczących spółki, niepodanych do wiadomości publicznej, bez stosownej zgody.

23. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od: korzystania z AVON ONLINE do celów niezgodnych z prawem; korzystania z funkcji zapraszania osób do przyłączenia się do AVON ONLINE, chyba że Użytkownik zna te osoby i przypuszcza, że przyjmą zaproszenie; korzystania z AVON ONLINE do zniesławiania, obrażania, dręczenia, prześladowania, zastraszania, znęcania się czy naruszania w inny sposób praw innych osób, w tym między innymi prawa do prywatności lub wizerunku, lub do uzyskiwania informacji na temat Użytkowników AVON ONLINE; podawania się za inną osobę lub podmiot, w tym między innymi pracownika, agenta czy innego przedstawiciela AVON; między innymi poprzez: (a) niezgodne z prawdą oświadczenie o powiązaniu z osobą lub podmiotem w związku z AVON ONLINE; lub (b) twierdzenie lub sugerowanie, że potwierdzamy oświadczenia składane przez Użytkownika; zakłócania pracy AVON ONLINE lub serwerów lub sieci używanych do udostępniania AVON ONLINE; lub naruszania wymogów, procedur, zasad lub regulaminów takich sieci; ograniczania dostępu lub uniemożliwiania innym osobom korzystania z AVON ONLINE (w tym między innymi poprzez włamywanie się na AVON ONLINE lub podmienianie całości lub części treści AVON ONLINE); używania AVON ONLINE do (a) reklamowania lub oferowania sprzedaży lub kupna towarów lub usług do celów komercyjnych lub promowania towarów lub usług, działalności lub możliwości innej niż AVON, lub (b) nakłaniania użytkowników lub osób odwiedzających AVON ONLINE do odwiedzania, zapisywania się, subskrybowania lub rejestrowania w innym komercyjnym serwisie internetowym lub innej organizacji bez uprzedniej pisemnej zgody AVON, chyba że Użytkownik jest Ambasadorką Piękna upoważnioną przez AVON do korzystania z AVON ONLINE do takich celów; Odtwarzania, powielania, kopiowania, sprzedaży, odsprzedawania, zamieszczania odnośników lub wykorzystywania do celów komercyjnych dowolnej części, dostępu do AVON ONLINE, chyba że Użytkownik jest Ambasadorką Piękna upoważnioną przez AVON do korzystania z AVON ONLINE do takich celów; modyfikacji, adaptacji, tłumaczenia, odtwarzania kodu źródłowego, dekompilowania lub dezasemblowania dowolnej części AVON ONLINE chyba że jest to dopuszczalne zgodnie ze stosownym prawem.; usuwania informacji o prawach autorskich, znakach handlowych lub innych prawach własności z AVON ONLINE lub z materiałów pochodzących z AVON ONLINE; odwzorowywania dowolnej części AVON ONLINE; tworzenia bazy danych poprzez pobieranie i przechowywanie treści z AVON ONLINE.; korzystania z robotów, pająków, aplikacji do przeszukiwania strony/odzyskiwania danych lub innych mechanicznych lub automatycznych urządzeń do odzyskiwania, indeksowania, „scrapingu”, „eksploracji danych” lub gromadzenia treści AVON ONLINE w inny sposób, odtwarzania lub omijania struktury nawigacyjnej lub wyglądu AVON ONLINE bez uprzedniej pisemnej zgody AVON; umieszczania widżetów udostępnionych przez AVON w portalu internetowym strony trzeciej niezgodnie z polityką dotyczącą portalu strony trzeciej (w tym zasadami korzystanie z takiego portalu).

Wpisy

24. W AVON ONLINE mogą być udostępniane miejsca, w których Użytkownik może zamieszczać informacje i materiały, w tym między innymi teksty, obrazy, zdjęcia, grafiki, muzykę, nagrania wideo, utwory audiowizualne, dane, informacje, pliki, odnośniki i inne materiały („Wpisy”). W celu uniknięcia wątpliwości, prawo własności do umieszczanych Wpisów przysługuje Użytkownikowi z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy (w tym udzielania licencji zgodnie z art. 5(b) poniżej). Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, że nie przysługują mu żadne prawa do korzystania lub dodawania do Wpisów lub innych materiałów treści lub materiałów należących do AVON lub do Spółek powiązanych, lub do licencjodawców lub dostawców AVON lub Spółek powiązanych („Treści AVON”), chyba że AVON udzielił zgody na korzystanie lub dodawanie Treści AVON. W celu uniknięcia wątpliwości odpowiednio AVON, Spółki powiązane lub licencjodawcy lub dostawcy AVON lub Spółek powiązanych zachowują prawo własności do Treści AVON.

25. Użytkownik udziela AVON i Spółkom powiązanym AVON nieograniczonej czasowo i terytorialnie, nieodpłatnej, niewyłącznej, licencji z prawem do przenoszenia i podlicencjonowania (na różnych poziomach) do wszelkich umieszczanych Wpisów, bez dodatkowej opłaty na rzecz Użytkownika lub osób trzecich, obejmującej prawo do: (i) odtwarzania, dystrybucji, przekazu, wykonania, wystawiania (w miejscu publicznym lub w inny sposób), publicznego udostępniania, adaptacji, modyfikacji, edycji, tłumaczenia, lub innych form wykorzystywania (oraz upoważniania innych do wykonywania tego prawa w imieniu AVON lub Spółek powiązanych na różnych poziomach) wszelkich Wpisów i koncepcji towarzyszących, zawartych lub związanych z takimi Wpisami, jak również wszelkich materiałów zawartych we Wpisach lub uzyskanych na ich podstawie w dowolnej formie i za pośrednictwem dowolnych mediów, w tym w internecie (ii) tworzenia opracowań takich Wpisów (w tym między innymi włączania Wpisów do innych utworów lub produktów lub usług AVON lub Spółek powiązanych). JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE WYRAŻA ZGODY NA UDZIELENIE PRAW OKREŚLONYCH W NINIEJSZYM ARTYKULE 5, PROSIMY O NIEUMIESZCZANIE ŻADNYCH WPISÓW W AVON ONLINE.

26. Wyłączenie odpowiedzialności Istnieje prawdopodobieństwo, ze osoby odwiedzające AVON ONLINE będą zamieszczać w AVON ONLINE informacje lub materiały, które są niezgodne z prawdą, wprowadzają w błąd lub są niezgodne z postanowieniami niniejszej Umowy. AVON, Spółki powiązane ani dyrektorzy, członkowie zarządu, pracownicy, agenci, przedstawiciele, licencjodawcy lub dostawcy AVON lub Spółek powiązanych nie potwierdzają ani nie ponoszą odpowiedzialności za informacje lub materiały udostępniane za pośrednictwem AVON ONLINE ani za korzystanie lub poleganie na takich informacjach lub materiałach przez Użytkownika. Uznaje się, że Wpisy nie mają charakteru poufnego i mogą być (i) udostępniane publicznie oraz (ii) wykorzystywane przez nas bez (A) zobowiązania do zachowania poufności lub (B) wynagrodzenia dla Użytkownika lub strony trzeciej. Zastrzegamy sobie prawo do nakładania ograniczeń, w dowolnym czasie i według naszego uznania, odnośnie liczby i rozmiaru Wpisów umieszczanych w AVON ONLINE lub wielkości pamięci dostępnej do przechowywania Wpisów.

27. Strona www.avon.pl nie jest kierowana do osób poniżej 16 roku życia. W szczególności, jeżeli nie masz 16 lat, nie powinieneś / nie powinnaś pozostawiać danych osobowych na stronie.

Oświadczenia Użytkownik niniejszym oświadcza, że: (i) posiada zdolność prawną do zawarcia niniejszej Umowy; (ii) jest wyłącznym właścicielem lub posiada pełne prawo do korzystania z całości praw w stosunku do umieszczanych Wpisów oraz do udzielenia praw i licencji określonych w niniejszej Umowie, natomiast jeśli chodzi o materiały osób trzecich pojawiające się lub zawarte w umieszczanych Wpisach, Użytkownik uzyskał dającą się udokumentować zgodę od właścicieli lub osób posiadających prawa do takich materiałów niezbędną do udzielenia praw (np. zgód na wykorzystanie wizerunku) i licencji określonych w niniejszej Umowie; (iii) Wpisy umieszczane przez Użytkownika nie naruszają patentów, praw autorskich, znaków handlowych, tajemnic handlowych lub pozostałych praw własności intelektualnej, w tym prawa do wizerunku i innych praw osób trzecich; (iv) Wpisy umieszczane przez Użytkownika nie są poufne i nie zawierają informacji poufnych; (v) opracowując, przygotowując i umieszczając Wpisy Użytkownik (A) przestrzega wszelkich stosownych przepisów prawa, zasad (w tym między innymi naszych zasad postępowania określonych w powyższym art. 4) i regulaminów oraz (B) nie narusza porozumień, którymi jest związany w sposób wyraźny lub dorozumiany (w tym między innymi umów ze osobami trzecimi) oraz (vi) uzyskał pisemną zgodę lub pozwolenie od każdej osoby, której wizerunek zostaje użyty w umieszczanych Wpisach na wykorzystanie jej wizerunku na potrzeby korzystania z Wpisów w sposób określony w niniejszej Umowie (w tym na polach eksploatacji określonych w lit. b powyżej), lub jeśli osoba, której wizerunek ma zostać użyty jest niepełnoletnia, pisemną zgodę lub pozwolenie rodzica (rodziców) lub opiekuna prawnego (opiekunów prawnych) tej osoby, jak również od innych podmiotów, których zgoda jest wymagana (przy czym Użytkownik zobowiązuje się przedstawić nam kopię takiej zgody na żądanie) w powyżej określonym zakresie. Jeśli Użytkownik umieszcza Wpis zawierający podobiznę możliwej do zidentyfikowania osoby, zaleca się niepodawanie w takim Wpisie danych personalnych tej osoby, jak imię i nazwisko czy adres.

28. AVON podejmuje decyzję według własnego uznania co do ewentualnego korzystania z praw udzielonych nam na mocy niniejszej Umowy, przy czym AVON nie jest zobowiązany do (i) korzystania z Wpisów lub (ii) umieszczania Wpisów w AVON ONLINE lub w innych serwisach lub materiałach.

Niezamówione treści

29. Niezależnie od innych postanowień niniejszej Umowy AVON i Spółki powiązane nie przyjmują, nie zachęcają do umieszczania ani nie uwzględniają niezamówionych Wpisów, pomysłów, propozycji lub sugestii („Niezamówione treści”), bez względu na ich ewentualny związek z AVON ONLINE lub naszymi produktami. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Niezamówione treści nie mają charakteru poufnego, a AVON i Spółki powiązane nie są zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy.

Monitoring; raportowanie materiałów budzących wątpliwości

30. Możemy, ale nie mamy obowiązku: (a) monitorować, oceniać według kryteriów przewidzianych w Umowie, a zwłaszcza w pkt 5 Wpisy przed lub po umieszczeniu ich w AVON ONLINE (b) sprawdzać, czy Użytkownik uzyskał wszelkie prawa, zgody i pozwolenia dotyczące Wpisów zgodnie z powyższymi oświadczeniami Użytkownika; lub (c) odmawiać zamieszczenia, odrzucać lub wycofywać Wpisy w dowolnym czasie z powodu naruszenia postanowień Umowy w szczególności jeśli uznamy, że mimo złożenia powyższych oświadczeń Użytkownik nie uzyskał wszystkich praw, zgód i pozwoleń). Użytkownik zgadza się współpracować z nami w zakresie weryfikacji i wyjaśniania wątpliwości dotyczących powyższych kwestii. Mamy prawo ujawniać wszelkie Wpisy i okoliczności dotyczące ich przekazu dowolnym osobom i w dowolnych celach zgodnie z naszą Polityką prywatności. W przypadku zaobserwowania materiałów zniesławiających, obraźliwych lub budzących wątpliwości w AVON ONLINE Użytkownik powinien skontaktować się z nami za pośrednictwem zakładki Skontaktuj się z nami, podając opis materiałów oraz ich adres URL lub lokalizację.

Prawa własności AVON

31. Właścicielami AVON ONLINE jak również informacji i materiałów (w tym między innymi Treści AVON) udostępnianych za pośrednictwem AVON ONLINE są AVON, Spółki powiązane oraz licencjodawcy i dostawcy AVON i Spółek powiązanych. Powyższe informacje i materiały są chronione prawami autorskimi, znakami handlowymi, patentami lub innymi prawami własności i przepisami prawnymi. Z wyjątkiem sytuacji, w których udzielimy uprzedniej pisemnej zgody, Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać się od odtwarzania, modyfikowania, wypożyczania, wynajmowania, użyczania, sprzedaży, dystrybucji lub tworzenia opracowań na podstawie całości lub części AVON ONLINE lub materiałów i informacji (w tym między innymi Treści AVON) udostępnianych za pośrednictwem AVON ONLINE.

32. Właścicielami nazw handlowych, znaków handlowych i znaków usługowych umieszczanych w AVON ONLINE, w tym między innymi znaku „AVON” są AVON, Spółki powiązane oraz licencjodawcy i dostawcy AVON i Spółek powiązanych. Wszelkie znaki handlowe i znaki serwisowe umieszczane w AVON ONLINE niebędące własnością AVON lub Spółek powiązanych AVON należą do właścicieli tych znaków. Zabrania się używania naszych nazw handlowych, znaków handlowych lub znaków usługowych w związku z produktami lub usługami niebędącymi naszymi produktami lub usługami, lub w sposób mogący powodować nieporozumienia. Żadne z postanowień niniejszej Umowy ani zapisów w AVON ONLINE nie oznacza udzielenia licencji ani prawa do korzystania z nazw handlowych, znaków handlowych lub znaków usługowych bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela.

33. UŻYTKOWNIK POWINIEN BYĆ ŚWIADOMY, ŻE NIEUPRAWNIONE KORZYSTANIE Z AVON ONLINE (W TYM MIĘDZY INNYMI Z OPROGRAMOWANIA UŻYTEGO DO UDOSTĘPNIANIA AVON ONLINE) MOŻE PODLEGAĆ KAROM FINANSOWYM I INNYM KONSEKWENCJOM KARNYM I CYWILNYM, W TYM MIĘDZY INNYMI W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM PRAW AUTORSKICH.

Loterie, konkursy i podobne promocje

34. Wszelkie loterie, konkursy i inne promocje organizowane za pośrednictwem AVON ONLINE („Promocje”) podlegają szczegółowym zasadom określanym niezależnie od niniejszej Umowy. Biorąc udział w takich Promocjach, Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać tych zasad, które mogą różnić się od warunków niniejszej Umowy. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami Promocji a warunkami korzystania z AVON ONLINE znaczenie nadrzędne mają warunki Promocji.

Zakupy i ceny od Ambasadorek Piękna.

35. Użytkownik dokonuje zakupu produktów lub usług AVON wyłącznie od Ambasadorek/Ambasadorów Piękna, a nie bezpośrednio od AVON. W celu dokonania zakupu produktów lub usług udostępnianych za pośrednictwem AVON ONLINE należy podać pewne dane osobowe, jak adres korespondencyjny czy preferencje w celu utworzenia konta klienta.

36. Aby zredukować liczbę kroków niezbędnych do złożenia zamówienia oraz aby uprościć procedurę zamawiania, wprowadziliśmy proces „automatycznego przypisywania Ambasadora/Ambasadorki Piękna” nowym Użytkownikom korzystającym z AVON ONLINE, którzy nie mają uprzednio przydzielonej Ambasadorki/Ambasadora Piękna. Rekomendowana Ambasadorka/Ambasador Piękna zostanie przydzielona/y z wykorzystaniem algorytmu opartego o szereg obiektywnych czynników takich jak odległość od adresu dostawy, ocenę klientów/rekomendacje czy poziom aktywności, jako Ambasadorka Piękna. Użytkownik nie jest jednakże w żaden sposób związany powyższą rekomendacją Ambasadorki/Ambasadora i AVON i ma przez cały czas swobodę we wskazaniu preferowanej Ambasadorki/Ambasadora Piękna, poprzez dokonanie wyboru w AVON ONLINE z listy Ambasadorek/Ambasadorów Piękna dostępnych w danym regionie. Ponadto, jeśli Użytkownik ma już preferowaną Ambasadorkę/Ambasadora Piękna może wybrać ją/go bezpośrednio, podając jej/jego imię i nazwisko w AVON ONLINE.

37. Wybór preferowanej Ambasadorki/Ambasadora Piękna nie stanowi gwarancji, ze dane zamówienie zostanie zrealizowane przez wybraną osobę. Zamówienie może zostać przekierowane do innej Ambasadorki/Ambasadora Piękna, która/y zrealizuje zamówienie. Użytkownik może otrzymać od nas wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przekazania zamówienia do Ambasadorki/Ambasadora Piękna. Taka wiadomość e-mail nie jest potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji, ponieważ zamówienia są przyjmowane do realizacji przez Ambasadorki/Ambasadora Piękna. Informacje przekazywane za pośrednictwem AVON ONLINE są traktowane przez AVON zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i Polityką prywatności. Użytkownik może być poproszony o weryfikację podanych informacji. Ceny i dostępność produktów lub usług podane w AVON ONLINE są wyłącznie cenami rekomendowanymi i wymagają potwierdzenia przez Ambasadorkę Piękna. Ostateczną cenę sprzedaży, opłatę transportową i inne stosowne opłaty określa Ambasadorka/Ambasador Piękna.

Zamierzona grupa docelowa

38. AVON kontroluje i prowadzi portal za pośrednictwem Avon Cosmetics Polska Sp. z o. o.. O ile nie zostanie wskazane inaczej, materiały udostępniane za pośrednictwem AVON ONLINE są umieszczane wyłącznie w celu świadczenia usług i promowania produktów dostępnych w AVON. W zakresie dopuszczalnym przez prawo AVON nie gwarantuje dostępności całości lub części AVON ONLINE, produktów, usług lub materiałów udostępnianych za pośrednictwem AVON ONLINE w innych lokalizacjach niż Polska. Osoby decydujące się na korzystanie z AVON ONLINE z innych lokalizacji działają na własne ryzyko i odpowiedzialność i mają obowiązek przestrzegać stosownych przepisów, zasad i regulaminów obowiązujących w danej lokalizacji.

Treści stron trzecich

39. AVON ONLINE może zawierać funkcję umożliwiającą, za pośrednictwem systemu lub sieci, której częścią jest AVON ONLINE, routing, przekazywanie lub dostęp ONLINE do pewnych form komunikacji cyfrowej lub treści udostępnianych przez osoby trzecie („Treści osób trzecich”). Korzystając z takiej funkcji AVON ONLINE, Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie przez nas Treści osób trzecich związanych z taką funkcją. Nie mamy obowiązku monitorowania Treści osób trzecich, natomiast mamy prawo w dowolnym czasie zablokować lub uniemożliwić dostęp do Treści osób trzecich (w całości lub w części) za pośrednictwem AVON ONLINE w zakresie określonym obowiązującym prawem. Dostęp lub otrzymywanie Treści osób trzecich za pośrednictwem AVON ONLINE nie oznacza naszego poparcia ani powiązania z dostawcami Treści osób trzecich. Ponadto korzystanie z Treści osób trzecich może podlegać dodatkowym warunkom nieuwzględnionym w niniejszej Umowie lub Polityce prywatności (na przykład warunkom określonym przez dostawców Treści osób trzecich). Niniejsza Umowa nie ustanawia stosunku prawnego pomiędzy Użytkownikiem a dostawcą Treści osób trzecich w stosunku do takich Treści, a żadne z postanowień niniejszej Umowy nie stanowi oświadczenia złożonego przez AVON, Spółki powiązane, dyrektorów, członków zarządu, pracowników, agentów, przedstawicieli, licencjodawców lub dostawców AVON lub Spółek powiązanych w odniesieniu do Treści osób trzecich.

Odnośniki do lub na innych stronach

40. AVON ONLINE może zawierać odnośniki do innych stron lub zasobów internetowych, a inne strony lub zasoby internetowe mogą zawierać odnośniki do AVON ONLINE. O ile nie zostało wskazane inaczej w AVON ONLINE, AVON nie jest powiązany z operatorami portali lub zasobów osób trzecich zawierających odniesienia do AVON ONLINE lub których adresy są podane w AVON ONLINE. AVON nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność, treść lub dostępność informacji podawanych w portalach lub zasobach osób trzecich zawierających odniesienia do AVON ONLINE lub których adresy są podane w AVON ONLINE. Nie możemy zagwarantować satysfakcji Użytkownika z produktów lub usług dostępnych za pośrednictwem portali lub zasobów osób trzecich zawierających odniesienia do AVON ONLINE lub których adresy są podane w AVON ONLINE, ponieważ te portale i zasoby są własnością niezależnych podmiotów. Nie popieramy żadnych produktów lub usług ani nie podejmujemy żadnych działań celem sprawdzenia rzetelności lub wiarygodności informacji udostępnianych za pośrednictwem portali lub zasobów osób trzecich, ani nie gwarantujemy bezpieczeństwa informacji (w tym między innymi kart kredytowych i innych danych osobowych) przekazywanych przez Użytkownika osobom trzecim za pośrednictwem portalu lub zasobów osoby trzeciej lub w inny sposób.

41. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE KORZYSTANIE Z PORTALI I ZASOBÓW OSÓB TRZECICH ORAZ WSZELKICH TREŚCI, INFORMACJI, DANYCH, REKLAM, PRODUKTÓW, USŁUG LUB INNYCH MATERIAŁÓW UDOSTĘPNIANYCH W TAKICH PORTALACH LUB ZASOBACH LUB ZA ICH POŚREDNICTWEM ODBYWA SIĘ NA RYZYKO UŻYTKOWNIKA I PODLEGA WARUNKOM KORZYSTANIA Z TAKICH PORTALI LUB ZASOBÓW.

42. AVON ma prawo zablokować bez powiadomienia, w dowolnym czasie i według własnego uznania, odnośniki do AVON ONLINE za pomocą środków technicznych lub innych.

Reklamacje i uwagi

43. Reklamacje lub kwestie dotyczące AVON ONLINE powinny być zgłaszane w terminie 14 dni od powzięcia wiedzy o wadliwym działaniu Strony lub wystąpieniu kwestii, których dotyczy zgłoszenie użytkownika. Reklamacje można przesyłać za pośrednictwem zakładki Skontaktuj się z nami. W reklamacji prosimy podać co najmniej: swoje imię i nazwisko, adres korespondencyjny lub inne dane kontaktowe oraz opis problemu, który Państwo napotkaliście oraz Państwa żądania z tym związane. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni, a o jej wynikach niezwłocznie powiadomimy na podane przez użytkownika dane kontaktów (w przypadku reklamacji związanych z naruszeniem praw autorskich, zobacz punkt 41). Reklamacje dotyczące dostarczonych produktów Ambasadorka AVON powinna składać zgodnie z Warunkami sprzedaży dostępnymi w Strefie Ambasadorki.

44. W przypadku zaobserwowania nieuprawnionych zmian, nieścisłości, błędów lub materiałów niezgodnych z postanowieniami niniejszej Umowy w AVON ONLINE Użytkownik powinien skontaktować się z nami za pośrednictwem zakładki Skontaktuj się z nami, podając opis materiałów oraz ich adres URL lub lokalizację w AVON ONLINE.

45. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania AVON ONLINE można zgłaszać za pośrednictwem zakładki Skontaktuj się z nami

46. Reklamacje dotyczące AVON ONLINE należy zgłaszać za pośrednictwem zakładki Skontaktuj się z nami

Rozwiązanie i wejście w życie

47. Niniejsza Umowa obowiązuje do czasu rozwiązania. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że AVON może zawiesić, ograniczyć lub cofnąć prawo użytkownika do dostępu lub korzystania z AVON ONLINE w dowolnym czasie i z ważnych przyczyn, w tym między innymi, jeśli AVON stwierdzi, że Użytkownik naruszył lub postępował niezgodnie z duchem lub literą niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem ograniczeń w wykonywaniu takich praw przez AVON wynikających z obowiązujących przepisów prawa. W momencie rozwiązania Umowy prawo Użytkownika do korzystania z AVON ONLINE wygasa ze skutkiem natychmiastowym. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, w szczególności punktu 2, 12, 13, 14, 15, 16 20 oraz postanowień dotyczących naruszenia praw autorskich. AVON ma prawo dokonać natychmiastowej dezaktywacji lub usunięcia nazwy Użytkownika lub hasła używanego lub udostępnionego Użytkownikowi, jak również wszelkich informacji i plików z tym związanych, lub zakazać dostępu w przyszłości do takich informacji lub plików. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w zakresie dozwolonym obowiązującym prawem AVON nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika ani osób trzecich za zawieszenie, ograniczenie lub cofnięcie prawa Użytkownika do dostępu lub korzystania z AVON ONLINE lub powyższych informacji lub plików i nie ma obowiązku udostępnić Użytkownikowi takich informacji lub plików po wygaśnięciu takiego zawieszenia, ograniczenia lub cofnięcia prawa. AVON zastrzega sobie prawo do podjęcia działań, jakie uzna za konieczne lub stosowne w celu zapewnienia lub sprawdzenia przestrzegania postanowień niniejszej Umowy (w tym między innymi w związku z postępowaniem prawnym dotyczącym korzystania przez Użytkownika z AVON ONLINE lub roszczeniem strony trzeciej, że korzystanie z AVON ONLINE przez Użytkownika jest niezgodne z prawem lub narusza prawa tej strony trzeciej).

Zarzut naruszenia praw autorskich

48. Jeśli jakakolwiek osoba uzna, że materiały dostępne w AVON ONLINE naruszają jego prawa autorskie, może przesłać do AVON powiadomienie zawierające następujące informacje:

1. podpis osoby upoważnionej do działania;

2. określenie utworu będącego przedmiotem prawa autorskiego, które rzekomo zostało naruszone lub, jeśli jedno powiadomienie dotyczy szeregu utworów na tej samej stronie internetowej, listę tych utworów;

3. określenie materiału, który rzekomo narusza prawo autorskie, lub który jest przedmiotem naruszającego działania, a który powinien być usunięty lub dostęp do którego powinien być zablokowany oraz informacje umożliwiające AVON zlokalizowanie tego materiału (w celu przyspieszenia procedury zaleca się podanie adresu URL (odnośnika) do stron internetowych lub danych, których dotyczy zarzut);

4. informacje umożliwiające AVON skontaktowanie się z osobą powiadamiającą, jak adres, numer telefonu i adres e-mail, jeśli ta osoba go posiada;

5. oświadczenie, że według najlepszej wiedzy osoby powiadamiającej wykorzystanie materiału we wskazany sposób nie jest akceptowane przez posiadacza prawa autorskiego lub jego agenta lub jest niezgodne z prawem. W wielu przypadkach stwierdzenie, czy prawa własności intelektualnej zostały rzeczywiście naruszone, jest trudne; przed usunięciem materiału, który rzekomo narusza takie prawa, AVON może poprosić o dodatkowe informacje. AVON może przekazać stronie naruszającej adres e-mail osoby powiadamiającej w celu umożliwienia jej bezpośredniego ustosunkowania się do zarzutów. AVON zastrzega sobie prawo do usunięcia materiałów udostępnionych w AVON ONLINE naruszających prawa autorskie innych osób zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce po otrzymaniu takiego Powiadomienia. Powiadomienia należy kierować za pośrednictwem zakładki Skontaktuj się z nami, podając opis materiałów oraz ich adres URL lub lokalizację.

Oświadczenia dotyczące przyszłości

49. Oświadczenia publikowane w AVON ONLINE, dotyczące AVON lub Spółek powiązanych, lub zarządu niebędące faktami historycznymi stanowią „Oświadczenia dotyczące przyszłości” w rozumieniu amerykańskiej ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995r. Takie Oświadczenia dotyczące przyszłości opierają się na uzasadnionych założeniach i przewidywaniach zarządu. Takie Oświadczenia dotyczące przyszłości wiążą się z ryzykiem, niepewnością i innymi czynnikami, mogącymi skutkować tym, że rzeczywiste efekty, poziomy aktywności, wyniki lub osiągnięcia Avon będą zasadniczo różne od spodziewanych wyników wyrażonych lub sugerowanych w tych Oświadczeniach, przy czym nie ma możliwości zagwarantowania, że rzeczywiste wyniki nie będą zasadniczo różne od oczekiwań zarządu. Te czynniki i ryzyko zostały opisane w naszym bieżącym rocznym sprawozdaniu i kwartalnym sprawozdaniu złożonym w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd („SEC”) oraz w innych dokumentach składanych w SEC. Ostatnie dokumenty złożone w SEC są dostępne w systemie SEC EDGAR na stronie sec.govlub w naszym portalu inwestorów (www.avoninvestor.com), gdzie są umieszczane możliwie najszybciej po złożeniu w SEC. Nie jesteśmy zobowiązani do aktualizacji, weryfikacji ani uzupełniania Oświadczeń dotyczących przyszłości lub innych oświadczeń publikowanych w AVON ONLINE.

Obowiązujące prawo; rozstrzyganie sporów

50. Niniejsza Umowa podlega prawu obowiązującemu w Polsce. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie spory lub roszczenia związane w niniejszą Umową lub dostępem lub korzystaniem z AVON ONLINE będą rozstrzygane wyłącznie przed właściwymi Sądami Powszechnymi w Polsce i niniejszym poddaje się jurysdykcji tych sądów w przypadku sądowego rozstrzygania takich sporów lub roszczeń.

Postanowienia końcowe

51. Niezgodność z prawem, nieważność lub nieskuteczność dowolnych postanowień niniejszej Umowy nie ma wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień. Niniejsza Umowa nie tworzy spółki, wspólnego przedsięwzięcia, stosunku pracy, pośrednictwa lub franczyzy pomiędzy Użytkownikiem a AVON. Użytkownik nie ma prawa przenosić ani udzielać podlicencji na prawa i obowiązki Użytkownika wynikające z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody AVON. Rezygnacja z dochodzenia praw w związku z naruszeniem niniejszej Umowy przez jedną ze stron nie stanowi rezygnacji z dochodzenia praw w związku z innym, uprzednim lub przyszłym naruszeniem. Nagłówki i tytuły artykułów mają wyłącznie charakter orientacyjny i nie służą definiowaniu ani wyjaśnianiu treści poszczególnych artykułów lub postanowień. Niniejsza Umowa wraz z wszelkimi uzgodnieniami i oświadczeniami wymienionymi lub włączonymi do niniejszej Umowy przez odniesienie stanowi całość porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a AVON dotyczącego przedmiotu niniejszej Umowy. Powiadomienia Użytkownika będą dokonywane przez publikację powiadomienia (lub odnośnika do powiadomienia) w AVON ONLINE, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Użytkownik potwierdza, że wydruki niniejszej Umowy oraz powiadomień wystosowanych w formie elektronicznej są dopuszczalne w postępowaniu sądowym lub administracyjnym w związku z niniejszą Umową w takim samym zakresie i na takich samych warunkach, jak inne dokumenty handlowe i zapisy pierwotnie generowane i przechowywane w formie papierowej.

52. Użytkownik może rozwiązać niniejszą umowę w dowolnej chwili bez podania przyczyny. W celu jej rozwiązania, użytkownik powinien skontaktować się z nami poprzez formularz na stronie: www.avon.pl/kontakt – w wyniku rozwiązania umowy Państwa konto zostanie przez nas niezwłocznie usunięte.

53. W przypadku likwidacji Strony lub zaprzestania świadczenia usług poprzez konto Użytkownika, zastrzegamy sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W takim przypadku, użytkownik otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej zawiadomienie z 14-dniowym wyprzedzeniem. Po upływie 14 dni od zawiadomienia, konto użytkownika zostanie przez nas usunięte.